Reservation
? nights Book

Hotel Map

Map of the hotel

Contact us

Xinmingji Hotel (Beijing Qianmen)

Addr: No.26 Bu Xiang Zi Hutong, Qian Men Street, Dongcheng District
Tel: +86-10-67019899  Fax: +86-10-67019877
click and print it with you